kalendarz szkoleń stomatologicznych
15-09-23
16-09-23
27-10-23
28-10-23
Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady i Zabiegi.
kalendarz szkoleń stomatologicznychWrocław kalendarz szkoleń stomatologicznychlek. stom. Radosław Jadach
dr n. med. Sławomir Karwan
kalendarz szkoleń stomatologicznych10 000 zł

15-09-2023

Augmentacja i regeneracja tkanek  twardych. Wykłady. 


1. Histologia tkanki kostnej:

– tkanka kostna grubo i drobnowłóknista – tkanka kostna gąbczasta
– tkanka kostna zbita: osteony, blaszki międzysystemowe, blaszki podstawowe zewnętrzne i wewnętrzne, kanały Haversa, Volkmanna
– okostna: warstwa zewnętrzna, włókna Sharpeya, warstwa wewnętrzna (kambialna),
– śródkostna,
– rodzaje kostnienia: podłoże mezenchymane, podłoże chrzęstne
– mineralizacja: nukleacja, epitaksja, wtórna nukleacja
– kolagen, osteokalcyna, osteonektyna, poteoglikany,
– remodelacja tkanki kostnej: korowej, beleczkowej
– gojenie złamań kości,

2. pochodzenie i kostnienie szkieletu czaszkowo-twarzowego:

– kierunki wzrostu kości, ich objętość,
– wzrost okostnowy,
– ułożenie komórek i ich zróżnicowanie
– osteoblasty!
– osteoklasty!
– aktywność komórek i ich różnicowanie

3. Biologiczne mechanizmy działające podczas atrofii kości i zaniku jej objętości:

– genetyczne i epigenetyczne pochodzenie,
– biologiczne mechanizmy gojenia się kości i naprawy,
– zasady gojenia się zębodołów
– pierwsza reakcja na uraz,  
– Różnicowanie się osteoblastów i formowanie się kości  
– remodeling kości i miejscowe naprężenia i odkształcenia  
– Biologiczne znaczenie augmentacji kości,  
– wstęp do podnoszenia dna zatoki szczękowej  
– biologiczne mechanizmy po zabiegu augmentacji w dnie zatoki szczękowej,
– wstęp do przeszczepów blokowych  
– wstęp do dystrakcji kości  
– rola tkanek miękkich w augmentacji i regeneracji tkanek twardych,  
– rodzaje błon zaporowych  
– rodzaje materiałów augmentacyjnych
– oprzyrządowanie do zabiegów i narzędzia.

16-09-2023  

Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady i zabiegi. 

– omówienie przypadków, które będą operowane na podstawie badania klinicznego, wywiadu, modeli diagnostycznych oraz badań obrazowych  
– zabiegi:  a) ekstrakcja z augmentacją zębodołu  b) podniesienie dna zatoki szczękowej,  c) pojedyncza augmentacja z regeneracją od strony przedsionkowej (wertykalna)  d) pojedyncza augmentacja w wymiarze pionowym (horyzontalna).

2. Zasady pracy z kością: - obszerne przypomnienie. Budowa i fizjologia kości wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy, parametry biologiczne i mechaniczne w/w kości, rola ukrwienia w przewidywalności zabiegów, zjawisko resorpcji, Czynniki temperatury, ucisku, przeciążeń, zapaleń, infekcji zasady biologicznego myślenia,  

3. Zabiegi augmentacji i regeneracji kości wyrostków zębodołowych

27-10-2023  – 28-10-2023

Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady i zabiegi. 

  1. Wprowadzenie: szczegółowe omówienie instrumentarium: skalpele, pęsety, igłotrzymacze, nici, etc., przypomnienie zasad biologii kości, anatomii, fizjologii, wskazania do augmentacji kości: wertykalnej, horyzontalnej, kiedy augmentacja, a kiedy regeneracja,  przewidywalność, jak wycenić usługę, jak rozmawiać z pacjentem o konieczności augmentacji i regeneracji, jak dokonać instruktażu przed i pozabiegowego, farmakoterapia – przypomnienie, wskazania i przeciwskazania do zabiegu augmentacji i/lub regeneracji.  
  2. TECHNIKI ZABIEGOWE: Zasady planowania dostępu do miejsca augmentowanego: odcinek boczny, odcinek przedni żuchwa, szczęka, aby nie powstała blizna. Zasady planowania i prowadzenia cięć w tkankach miękkich w zależności od miejsca augmentacji wyroszębodołowego. Zasady planowania i wykonywania płatów śluzówkowo-okostnowych. Zasady planowania i wykonywania płatów kostno-okostnowych. Zarządzanie ukrwieniem miejsca operowanego. Przypomnienie technik znieczulania miejsca operowanego, zarządzania bólem i obrzękiem. Zasady „mobilizacji” płatów śluzówkowo-okostnowych. Zasady prawidłowego szycia rany. Zasady stabilizacji tkanek operowanych i odtwarzanych jako warunek bezwzględny przewidywalności gojenia. Augmentacja materiałem autogennym, allogennym, ksenogennym, przeszczepy bloczkowe. Osteodystrakcja. Zasada „wyrostka odwróconego”. Transpozycja bloczka. Przeszczepy bloczkowe. Zasada technik namiotowych i pracy z błonami nieresorbowalnymi. Zasady pracy z błonami resorbowalnymi. Technika ringu. Sposoby kolekcjonowania kości własnej pacjenta.